Regulamin Promocji "-20 % NA START STRONY"

 1.      Organizatorem Promocji "-20% NA START STRONY" (w dalszej części zwanej "Promocją") jest G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Tymienieckiego 25 C lok. 225, 90-350 Łódź, wpisana do KRS-rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, za numerem KRS 0000516805 posiadającą numery NIP 729 270 60 63 oraz REGON: 101 80 92 84 (w dalszej części zwana "Organizatorem").
 2.      Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w dalszej części zwanym "Regulaminem"), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.mtandmm.com.

I. Zasady Promocji

 1.      Uczestnikiem Promocji może być każda osoba, która przed wzięciem udziału w Promocji zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje jego postanowienia oraz spełni warunki Promocji opisane w Regulaminie.
 2.      Promocja trwa od 30.03.2018 roku do 08.04.2018 włącznie.
 3.      Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.mtandmm.com,za dowolną kwotę.
 4.      W okresie trwania Promocji Uczestnik uzyska rabat w wysokości 20% na wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym pod adresem www.mtandmm.com. Przy każdym produkcie na stronie internetowej www.mtandmm.com będzie znajdowała się informacja o cenie regularnej produktu oraz jego cenie w okresie Promocji.
 5.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, zawartej w okresie Promocji na warunkach niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi zwracana jest cena produktu w okresie Promocji. Powyższe dotyczy także realizacji obowiązków Organizatora lub producenta produktu z rękojmii i gwarancji.
 6.      Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7.      Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie tj. nabywania produktów w sklepie internetowym www.mtandmm.com.
 8.      Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

II. Postanowienia końcowe

 1.      Regulamin jest interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2018 roku.
 3.      Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają żadnych praw Uczestnika przysługujących na mocy przepisów prawa powszechnego, w szczególności uprawnień do składania reklamacji, związanej z rękojmią lub gwarancją na produkt.
 4.      Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail mtandmm.sklep@gmail.comoraz telefonicznie pod numerem 695 666 677. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora. Wszelkie roszczenia związane z Promocją Uczestnik może zgłaszać do Organizatora do dnia 22.04.2018, a Organizator rozpozna je w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.
 5.      Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady Promocji.