REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

www.mtandmm.com

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.Sklep Internetowy www.mtandmm.com prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – na terenie Unii Europejskiej oraz na terenie Ameryki Północnej. Lista krajów do których wykonywane są dostawy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego.

 

1.2.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mtandmm.com prowadzony jest przez firmę

G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Tymienieckiego 25 C lok. 225, 90-350 Łódź wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000516805, posiadającą numery NIP 729 270 60 63 oraz REGON: 101 80 92 84,

telefon: 695 666 677 (opłaty według cennika właściwego operatora)

e-mail: mtandmm.sklep@gmail.com

 

1.3.Regulamin Sklepu Internetowego www.mtandmm.com skierowany jest do konsumentów, jak i nie konsumentów (np. przedsiębiorców) korzystających ze sklepu internetowego.

 

1.4.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego, zwłaszcza będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

1.5.W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa powszechnego pierwszeństwo mają te przepisy.

 

1.6.Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i o jego akceptację przed korzystaniem z usług Sklepu Internetowego. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna. Aby utworzyć Konto lub złożyć Zamówienie akceptacja jest niezbędna.

 

1.7.Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.mtandmm.com

 

1.8.Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

1.9.Kupujący obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

1.10.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem usług przez Sklep Internetowy jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.

 

1.11.Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są produktami nowymi. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady fizycznej lub prawnej Produktu, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, dotyczące rękojmii (art. 556 i następne K.C.). W przypadku gdy na Produkt producent udzieli gwarancji, informacja o gwarancji będzie dostępna przy opisie Produktu w na stronie. Karta gwarancyjna będzie załączona do Produktu.

 

1.12.Definicje:

 

a) Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.mtandmm.com

 

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

c) Sprzedawca – G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Tymienieckiego 25C lokal 225 90-350 Łódź, posiadająca numery NIP 729 270 60 63 oraz REGON:101 80 92 84, telefon 695 666 677, e-mail: mtandmm.sklep@gmail.com

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000516805, posiadającą numery NIP 729 270 60 63 oraz REGON: 101 80 92 84,

telefon: 695 666 677 (opłaty według cennika właściwego operatora)

e-mail: mtandmm.sklep@gmail.com

 

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Sklepu Internetowego świadczonych przez Sprzedawcę.

W szczególności Kupujący może być Konsumentem lub Przedsiębiorcą. Jeśli Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, winna uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy dokonanie czynności zawarcie umowy sprzedaży.

 

e) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

f) Formularz rejestracji – dostępny na stronach Sklepu Internetowego formularz, umożliwiający utworzenie Konta

 

g) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Konta przez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mtandmm.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres  G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Pabianicka 62 95-030 Rzgów

 

h) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym interaktywny formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację także bez konieczności zakładania Konta

 

i) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Akceptacja Zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę (zgodną z punktem 3.1 Regulaminu) koszty przesyłki/dostawy, oraz inne koszty , jeśli Kupujący skorzysta z wyboru dodatkowych, odpłatnych usług. O całkowitej wartości Zamówienia Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia i w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży.

 

j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego między Kupującym i Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim

 

k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 roku, Dz. U.z 2017 poz 683 ze zm.)

 

l) Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – ustawa z dnia 23 września 2016 roku (Dz. U 2016 poz. 1823)

 

m) Kodeks Cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

n) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży, zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

 

o) Produkt Specjalny – Produkt, który za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży, ustalonym odrębnie przez strony

 

p) Koszyk – usługa, stanowiąca wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka. Usługa „Koszyk” świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy – to jest kończy się z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji Kupującego ze złożenia Zamówienia i kontynuacji zakupów.

 

r) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty

 

s) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu w Sklepie Internetowym

 

t) Newsletter – usługa elektroniczna umożliwiająca zainteresowanym klientom Sklepu Internetowego otrzymywanie od Sprzedawcy okresowych informacji dotyczących w szczególności Produktów, promocji, lub nowości. Usługa wykonywana jest poprzez przesłanie wiadomości na podany adres email Kupującego i za jego wyraźną zgodą na otrzymywanie takich wiadomości

 

u) Załącznik nr 1 - załączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy

 

w) Załącznik nr 2 - załączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji

 

1.13.Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) umożliwianiu wykonywania usługi Newsletter

 

1.14.Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie przez Kupującego poprzez usunięcie Konta w Sklepie Internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego, na przykład na adres e-mail Sprzedawcy: mtandmm.sklep@gmail.com

 

1.15.W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. Zasady Promocji Sprzedawca podaje do wiadomości Kupujących na stronie Sklepu Internetowego.

 

1.16.Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego (w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

1.17. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym www.mtandmm.com konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez urządzenia końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący - niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych ( np.Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta.

 

2.1.Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, bez potrzeby zakładania Konta

c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

 

2.2.Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

 

2.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. Cena zawiera podatki, cła, natomiast nie zawiera kosztów dostawy. O cenie Produktu, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący potwierdza fakt odpłatności Zamówienia, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego.

 

2.4.Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

2.5.Zamówienia, o których mowa w pkt a), b), c) paragrafu 2.1. można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 

2.6.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt a) paragrafu 2.1. należy zalogować się na uprzednio założone Konto, dodać Produkt do Koszyka oraz potwierdzić Zamówienie, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie.

 

2.7.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt b) paragrafu 2.1., konieczne jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu Internetowego, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie.

 

2.8.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt c) paragrafu 2.1. konieczny jest kontakt telefoniczny Kupującego ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 695 666 677 i postępowanie zgodnie z uzyskanymi informacjami.

 

2.9.Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane  i kierowane do realizacji następnego dnia roboczego.

 

2.10.W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 

2.11.Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.

Sprzedawca złoży oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzi zawarcie umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wyżej wskazanej wiadomości e-mail, zostaje zawarta między Kupującym a Sprzedawcą umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

2.12.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

 

2.13.Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki Produktu. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne Zamówienie Kupującego, prawo to przysługuje mu do momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli Kupujący chce anulować Zamówienie przesyła mail pod adres mtandmm.sklep@gmail.com lub dzwoni pod numer 695 666 677 i informuje o tym, że chce anulować Zamówienie.

 

2.14.Czas „realizacji Zamówienia” rozumianego jako skompletowanie zamówienia i przygotowanie Produktu do wysyłki, wynosi maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

 

2.15.Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

 

2.16.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

§3. PŁATNOŚCI

 

3.1.Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

 

3.2.Do każdego realizowanego Zamówienia dołączany jest dla Kupującego dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT).

 

3.3.Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 

a)płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy numer

05 1090 1304 0000 0001 3003 9269

b) płatność za pobraniem (nie dotyczy zamówień zagranicznych).

 

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie.

 

3.4.W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt a) Produkty wysyłane są w dniu zaksięgowania 100% środków na rachunku Sprzedawcy.

 

3.5.W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt b) Produkty są wysyłane w ciągu 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, jeżeli Produkt dostępny jest w magazynie. Jeżeli Produktu brak, Kupujący zostanie poinformowany o tym mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia innego terminu dostawy, Kupujący może wtedy również zrezygnować ze swojego Zamówienia, jeśli ten termin mu nie odpowiada.

 

3.6.W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt a) i braku płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

§4. DOSTAWA

 

4.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej.

 

4.2.Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

4.3.Koszty dostawy zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.

W przypadku dostawy poza granice Polski, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 

4.4.Koszty dostawy Produktu są podane na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia umowy sprzedaży.

 

4.5. Odbiór Produktów następuje poprzez dostarczenie Produktów Kupującemu przez firmę kurierską – DHL na adres podany podczas składania Zamówienia.

 

4.6. Początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się :

-w przypadku wyboru płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

-w przypadku wyboru płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

4.7.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

§5. REKLAMACJE

 

5.1.Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 

5.2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy w razie wady Produktu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Produktu oraz uprawnień Kupującego są dostępne na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja”.

 

5.3.Reklamacje Kupujący może składać na przykład:

-w zwykłej formie pisemnie na adres: G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Pabianicka 62, 95-030 Rzgów

-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: mtandmm.sklep@gmail.com

 

5.4. Proces reklamacji ułatwi dołączenie do Produktu posiadanego dowodu zakupu.

 

5.5.Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są Kupującemu zwracane.

 

5.6.Dla ułatwienia i przyśpieszenia rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca sugeruje i zaleca podanie przez Kupującego w reklamacji:

- informacji o okolicznościach dotyczących, w tym o rodzaju i dacie wystąpienia nieprawidłowości;

- żądania Kupującego co do reklamacji;

- danych kontaktowych obejmujących imię, nazwisko (nazwa) i adres Kupującego;

Pominięcie przez Kupującego powyższych zleceń nie ma wpływu na skuteczność reklamacji i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie.

 

5.7.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, aby prawidłowo rozstrzygnąć reklamację, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

5.8.Sprzedawca rozstrzyga reklamację niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

5.9.W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2 – formularz reklamacji.

 

5.10. Nieznaczne różnice w wyglądzie/kolorystyce Produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (w szczególności monitora).

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1.Kupujący, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego i zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu.

 

6.2.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia, przed upływem terminu.

 

6.3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres:  G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Pabianicka 62 95-030 Rzgów

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mtandmm.sklep@gmail.com

Przykładowy wzór formularza - oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Konsument nie ma obowiązku korzystania z formularza.

 

6.4.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- gdy Sprzedawca wydaje Produkt - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),

- gdy Sprzedawca dostarcza kilka Produktów w ramach jednej umowy (osobno, partiami lub w częściach) – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

-gdy Sprzedawca regularnie dostarcza w ramach umowy Produkty przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

-w innych przypadkach – od dnia zawarcia umowy.

 

6.5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

6.6.Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 

6.7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

 

6.8.Kupujący w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwraca Produkt Sprzedawcy (lub przekazuje osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt).

 

6.9.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Produkt na adres:  G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Pabianicka 62 95-030 Rzgów.

 

6.10.Kupujący odstępując od umowy jest zobowiązany do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz dowodem zakupu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Kupujący pokrywa koszty zwrotu Produktu, jeśli odstąpił od umowy sprzedaży.

 

6.11.Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.

 

6.12.Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

6.13.Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

6.14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego. Do Kupujących nie będących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnego.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jestSprzedawca, to jest G66 GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Tymienieckiego 25 C lok. 225, 90-350 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000516805, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 729 270 60 63 oraz REGON:101 80 92 84, telefon: 695 666 677 e-mail: mtandmm.sklep@gmail.com.

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, to jestRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO) oraz właściwymi ustawami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Administrator oświadcza że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, i są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W każdym przypadku przetwarzanie danych wynika z działań podejmowanych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku osób nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego.

 

Podanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług oraz do zawarcia i wykonania zawartej z Kupującym umowy sprzedaży. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawartych z Kupującym, a jeśli Kupujący wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newslettera – także w celu świadczenia tej usługi. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.

Podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne, z tym że niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy uniemożliwia zawarcie umowy.

 

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

-Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

-Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

-Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w zakładce na stronie Sklepu Internetowego, poświęconej polityce prywatności.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności, o czym uprzednio poinformuje na stronach Sklepu.

Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

8.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

8.3.Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2018 roku.

 

8.4. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia ważnych przyczyn, przez co należy rozumieć wystąpienie jednej lub kilku przyczyn wskazanych poniżej:

- zmiany przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną,

- wydania orzeczeń, decyzji lub interpretacji przez właściwe organy, wymagających takiej zmiany

-zmiany sposobu świadczenia usług z przyczyn technicznych, technologicznych, zmiany dotychczasowych funkcjonalności lub zmiany zakresu lub rodzaju usług, objętych Regulaminem.

 

8.5. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach od wysłania odpowiedniej informacji na adres email podany Kupującego, jeśli Kupujący podał taki adres. W każdym przypadku Sprzedawca udostępnia tekst jednolity Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

Kupujący korzystający z usługi „Konto” ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Zmiana Regulaminu nie ma wpływu zawarte przed zmianą umowy sprzedaży.

 

8.6.Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji lub innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, spór rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.

 

8.7.Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przez konsumentów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

8.8.Ponadto Konsument może zwrócić się do:

1/ stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2/ wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3/powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Ponadto Konsument może skorzystać z platformy ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr w celu uzyskania informacji o formach pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, także w obrocie transgranicznym oraz zastosowania udostępnionych narzędzi prawnych.

 

8.9.Wszystkie zdjęcia produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.mtandmm.com są własnością Sprzedawcy.

 

8.10.Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, powielanie pomysłów oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego www.mtandmm.com w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej, uprzedniej zgody Sprzedawcy nie jest dopuszczalne. Powyższe dotyczy także pobierania zdjęć ze strony Sklepu Internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 

8.11.Naruszenie powyższych zasad może rodzić odpowiedzialność cywilną i karną naruszającego. zgodnie z przepisami prawa powszechnego.

 

8.12. Umowy zawierane są w języku polskim.

 

8.13. Utrwalanie, udostępnianie i zabezpieczanie istotnych postanowień zawieranej z Kupującym umowy jest dokonywane przez Sprzedawcę w drodze przesłania wiadomości na adres poczty email podanej przez Kupującego. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, a w przesyłce wraz z Produktem przesyłana jest specyfikacja Zamówienia oraz dowód zakupu. Ponadto treść umowy sprzedaży jest zachowana w systemie informatycznym.

 

8.14 Sprzedawca wykorzystuje właściwe środki techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i przechowywanych danych.